Saturday, September 17, 2005

PuTTY SSH

เมื่อก่อนหน้านี้ใช้ Client OpenSSH เพื่อ Remote เข้าไปจัดการกับ Server แต่พึ่งมีคนบอกว่า PuTTY ตัวนี้ดีกว่า ก็เลยลองไป Download มาลองใช้ดู จาก Download Page ลองใช้ดูแล้ว เข้าท่ากว่า OpenSSH

No comments: